Houdt God ook van mij?

Hoe weet ik dat God van mij houdt?

Jezus zei: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).  Zo groot is Gods’ liefde voor jou, meer bewijs heb je niet nodig. God zond Jezus om voor jou te sterven aan het kruis en om jou eeuwig leven te geven.

 

Hoe weet ik dat Jezus in mijn leven is?

“Indien iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, Ik zal bij hem binnenkomen ….”(Openbaringen 3:30). Wanneer je Jezus in jouw leven hebt gevraagd, geeft Hij je een aantal vaste beloften. Hij zegt duidelijk en onomwonden: “Ik zal bij hem binnenkomen.” Niet: “Misschien kom ik binnen bij hen, die ik goed genoeg vind.” Ga niet af op wat je voelt. Wanneer je Hem hebt binnengevraagd, kun je er absoluut zeker van zijn Dat Hij is binnengekomen, gewoon omdat Hij het zegt. God houdt zich altijd aan zijn woord.

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat God bij mij is?

Jezus zei: “Ik ben met je tot aan het einde der tijden” (Mattheüs 28:20). Misschien voel je niet altijd dat Hij er is, en je kunt Hem ook niet zien. Maar Hij is altijd bij je, in elke situatie, omdat Hij dat heeft gezegd. Wij kunnen er van op aan dat Hij zijn beloften houdt. Een van de mooiste beloften die Jezus ooit deed, was: “Allen die de Vader Mij gegeven heeft, komen tot Mij. Niemand die tot Mij komt, wordt door Mij afgewezen.” Je bent door de Vader aan Jezus gegeven. Je behoort Hem nu toe, niet voor eventjes maar voor eeuwig. Grotere zekerheid dan deze is er niet.

 

Hoe weet ik dat God mij vergeeft?

God neemt ons zoals we zijn, alleen vanwege hetgeen Jezus voor ons deed en niet vanwege iets dat wij ooit zouden kunnen doen. Wij kunnen niet uit eigen kracht God bereiken. Alleen het kruis kan de kloof tussen God en mens overbruggen. De weg terug naar God staat open voor die ieder die ophoudt te vertrouwen op zijn eigen goedheid en al zijn vertrouwen stelt op Jezus.

 

Het kruis zegt ons dat God al onze zonden vergeeft om Jezus’ wil. In zijn dood droeg Jezus de volledige straf, die wij op grond van onze zonden hebben verdiend.

 

Ieder die zijn vertrouwen stelt op Jezus, hoeft Gods oordeel over zijn zonden niet meer te ondergaan. Het oordeel is voorbij. Jezus nam het van ons over op het kruis. Dat bedoelde Hij, toen Hij uitriep: “Het is volbracht!” De schuld van de zonde is betaald. De enorme schuld van onze zonde is volledig betaald door Jezus Christus, eens en voor altijd. Wanneer wij Jezus in ons leven aanvaarden, ontvangen wij Gods vergeving. Elke zonde wordt uitgedelgd. God beloofd onze zonden niet allen te vergeven, maar ze ook te vergeten, alsof we ze nooit hebben gedaan.

 

Hoe kan ik het kwade overwinnen?

Wanneer je Christen wordt, ben je niet van de ene dag op de andere volmaakt. Ook laat je hemelse Vader je niet aanmodderen om er het beste van proberen te maken. Je bent nu een kind van God en Hij wil dat je meer en meer op Jezus gaat lijken. Dat is de reden dat Hij je zijn Geest heeft gegeven – de Heilige Geest.

 

De Heilige Geest is niet een vaag, spookachtig schepsel. Hij is in elk opzicht een persoon, al heeft Hij natuurlijk geen lichaam zoals wij. Hij heeft verstand en een wil. Hij kan liefhebben, leiding geven, beschermen en helpen. Hij heeft grote kracht en groot gezag, want Hij is God. Hij is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig.

 

Toen je besefte dat je God nodig had, was dat de Heilige Geest die in je werkte. Toen je christen werd, was het de Heilige Geest die je ertoe bracht Jezus te aanvaarden.

 

De Heilige Geest komt in je leven, wanneer je jouw hart openstelt voor Jezus. Hij is het door Jezus beloofde geschenk aan ieder christen. Jezus zelf is in de hemel, maar door zijn Geest leeft en regeert hij in de levens van zijn volgelingen.

 

De Heilige Geest gaat ons omvormen tot de persoon die God wil dat wij zijn. De Heilige Geest geeft de christen de rust en de zekerheid dat hij of zij een kind van God is, lid van Gods gezin. Wat Hij vooral doet in het leven van een christen, is hem of haar meer en meer op Jezus laten lijken.

 

Hij zal je de kracht geven om verzoekingen en slechte gewoonten te overwinnen. Je hebt niet alleen een nieuwe natuur van God gekregen, maar ook nog steeds de op jezelf gerichte oude natuur. Het is alsof er een strijd in je binnenste woedt. De Heilige Geest is er om je te helpen het kwaad te overwinnen en aan Gods kant te blijven staan.

 

Alleen de Heilige Geest kan de menselijke natuur veranderen en de op zichzelf gerichte mens veranderen in een onbaatzuchtig en bedachtzaam iemand. Alleen de Heilige Geest kan kwaadheid en verbittering veranderen in liefde en bewogenheid.

 

De Heilige Geest zal in je leven het karakter van Jezus ontwikkelen – zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, nederigheid en zelfbeheersing. Hij is er altijd om je te leiden wanneer je het moeilijk hebt en niet weet wat je moet doen. Hij zal je helpen de bijbel te begrijpen. Hij zal je helpen te bidden. Hij zal je helpen ontdekken wat Gods wil is en wat zijn bedoeling voor jouw leven is.

 

De Heilige Geest geeft gaven en vaardigheden, die je in staat stellen om God te dienen – thuis, in de kerk en in de wereld. Zijn taak is iedere christen voor te bereiden op die grote dag, waarop we Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht zullen zien in onze eeuwige, hemelse woning.